Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

6826 50dc 500

This Hi-Tech Shirt Knows More About You Than You Know About Yourself

This Hi-Tech Shirt Knows More About You Than You Know About Yourself

Reposted fromsocialresult socialresult

July 17 2017

niezwykla13
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSkydelan Skydelan
8961 447b 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
0797 944d
Reposted fromslodziak slodziak viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
niezwykla13
6194 e389

foxeia:

Belen Hostalet

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
"Co" i "Gdyby" to dwa niewinne słowa, ale gdy stoją razem obok siebie, nabierają mocy, by prześladować Cię przez całe życie.
— Listy do Julii
Reposted fromdifferent different viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
1195 0756
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan

July 14 2017

niezwykla13
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan

May 28 2017

niezwykla13
we śnie się już nie mieszczę, nie mieszczę się w jawie
— Marcin Świetlicki “Chory chłopiec” (via mowiedociebie)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
8332 2291
Reposted fromillumination illumination viablackmoth7 blackmoth7
niezwykla13
0765 dcc8 500
niezwykla13

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Prawdziwie mocni ludzie są otwarci na wszystko i wszystkich. Siła i fajność biją z ich spojrzenia, a charyzmatyczna osobowość sprawia, że nie patrzymy, w co są ubrani, czym jeżdżą i kogo mają wśród znajomych. Prawdziwie mocni ludzie mówią o swoich słabościach, też mają w torbie bałagan, tłuką czasem talerze i śpią w wygniecionej pościeli. Biorę z nich przykład. Olewam konwenanse. I tak złamałam już wszystkie!
Rzeczy są po to, by cieszyć, pieniądze, by je wydawać, łóżko, by się w nim kochać, a wino, by je pić.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnatelle natelle viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Pewnego dnia wyjdę z domu o świcie, tak cicho, że nawet się nie zbudzicie. I pójdę, i będę wędrować po świecie, i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Danuta Wawiłow "Wędrówka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaSkydelan Skydelan

May 07 2017

niezwykla13
4526 b0dd 500
"Wiersze o moim psychiatrze"
niezwykla13

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl