Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

niezwykla13
we śnie się już nie mieszczę, nie mieszczę się w jawie
— Marcin Świetlicki “Chory chłopiec” (via mowiedociebie)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
8332 2291
Reposted fromillumination illumination viablackmoth7 blackmoth7
niezwykla13
0765 dcc8 500
niezwykla13

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Prawdziwie mocni ludzie są otwarci na wszystko i wszystkich. Siła i fajność biją z ich spojrzenia, a charyzmatyczna osobowość sprawia, że nie patrzymy, w co są ubrani, czym jeżdżą i kogo mają wśród znajomych. Prawdziwie mocni ludzie mówią o swoich słabościach, też mają w torbie bałagan, tłuką czasem talerze i śpią w wygniecionej pościeli. Biorę z nich przykład. Olewam konwenanse. I tak złamałam już wszystkie!
Rzeczy są po to, by cieszyć, pieniądze, by je wydawać, łóżko, by się w nim kochać, a wino, by je pić.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnatelle natelle viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Pewnego dnia wyjdę z domu o świcie, tak cicho, że nawet się nie zbudzicie. I pójdę, i będę wędrować po świecie, i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Danuta Wawiłow "Wędrówka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaSkydelan Skydelan

May 07 2017

niezwykla13
4526 b0dd 500
"Wiersze o moim psychiatrze"
niezwykla13

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Reposted fromsilence89 silence89 viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
1826 4f92 500
niezwykla13
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
7211 261b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
Życie jest proste, składa się z dwóch słów: "tak i nie". Cała reszta to tylko pierdolenie. Chcę Cię, albo Cię nie chcę. 
— Maciek Kasi
Reposted fromnewbeginning newbeginning viaSkydelan Skydelan
2140 6bcc 500
Reposted fromarcreactored arcreactored viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
8537 8568
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
8268 39b9 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
niezwykla13
2581 740c 500
Stanisław Masłowski, Wschód księżyca, 1884
Reposted fromciarka ciarka viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl